موتور مستغرق المو ایتالیا

مدل : تکفاز با شافت 14

برند : ELMO ایتالیا

موتور داخل روغن 2.2 کیلووات

مدل : سه فاز با شافت 14

برند : ELMO ایتالیا

موتور داخل روغن 2 کیلووات المو

مدل : سه فاز با شافت 19

برند : ELMO ایتالیا

موتور داخل روغن 3 کیلووات المو

مدل : سه فاز با شافت 19

برند : ELMO ایتالیا

موتور داخل روغن 4.4 کیلووات المو

مدل : سه فاز با شافت 19

برند : ELMO ایتالیا

موتور داخل روغن 7/7 کیلووات المو

مدل : سه فاز با شافت 19

برند : ELMO ایتالیا

موتور داخل روغن 9/5 کیلووات المو

مدل : سه فاز با شافت 19

برند : ELMO ایتالیا

موتور داخل روغن 11 کیلووات المو

مدل : سه فاز با شافت 19

برند : ELMO ایتالیا

موتور داخل روغن 12 کیلووات المو

مدل : سه فاز با شافت 19

برند : ELMO ایتالیا

موتور داخل روغن 14/7 کیلووات المو

مدل : سه فاز با شافت 32

برند : ELMO ایتالیا

موتور داخل روغن 16 کیلووات المو

مدل : سه فاز با شافت 32

برند : ELMO ایتالیا

موتور داخل روغن 20 کیلووات المو

مدل : سه فاز با شافت 32

برند : ELMO ایتالیا

موتور داخل روغن 24 کیلووات المو

مدل : سه فاز با شافت 32

برند : ELMO ایتالیا

موتور داخل روغن 29 کیلووات المو