موتور مستغرق اس بی ایتالیا

مدل : با شافت 14یا19یا32

برند : SB

موتور داخل روغن اس بی ایتالیا

مدل : تکفاز با شفت 14

برند : SB ایتالیا

موتور داخل روغن 2.2 کیلووات اس بی

مدل : سه فاز با شافت 14

برند : SB ایتالیا

موتور داخل روغن 2/2کیلو وات اس بی

مدل : سه فاز با شافت 14

برند : SBایتالیا

موتور داخل روغن 2/9 کیلو وات اس بی

مدل : سه فاز با شافت 19

برند : SBایتالیا

موتور داخل روغن 3/3 کیلو وات اس بی

مدل : سه فاز با شافت 19

برند : SB ایتالیا

موتور داخل روغن 4/7 کیلو وات اس بی

مدل : سه فاز با شافت 19

برند : SB ایتالیا

موتور داخل روغن 5/8 کیلو وات اس بی

مدل : سه فاز با شافت 19

برند : SB ایتالیا

موتور داخل روغن 7/7 کیلو وات اس بی

مدل : سه فاز با شافت 19

برند : SB ایتالیا

موتور داخل روغن 9/5 کیلو وات اس بی

مدل : سه فاز با شافت 19

برند : SB ایتالیا

موتور داخل روغن 12/5 کیلو وات اس بی

مدل : سه فاز با شافت 19

برند : SB ایتالیا

موتور داخل روغن 11 کیلو وات اس بی

مدل : سه فاز با شافت 19

برند : SB ایتالیا

موتور داخل روغن 14/7 کیلو وات اس بی

مدل : سه فاز با شافت 32

برند : SB ایتالیا

موتور داخل روغن 18/4 کیلو وات اس بی

مدل : سه فاز با شافت 32

برند : SB ایتالیا

موتور داخل روغن 22 کیلو وات اس بی

مدل : سه فاز با شافت 32

برند : SB ایتالیا

موتور داخل روغن 24 کیلو وات اس بی

مدل : سه فاز با شافت 32

برند : SB ایتالیا

موتور داخل روغن 29 کیلو وات اس بی

مدل : سه فاز با شافت 32

برند : SB ایتالیا

موتور داخل روغن 33 کیلو وات اس بی