شیر کنترل چهاربوبین بلین آلمان

مدل : EV100 - 1 1/2

برند : BLAIN

شیر چهاربوبین بلین آلمان سایز 1/2 1

مدل : EV100 - 3/4

برند : BLAIN

شیر چهاربوبین بلین آلمان سایز 3/4