شیر کنترل دوبوبین بلین آلمان

مدل : KV1S

برند : BLAIN

شیر دو بوبین بلین آلمان