رولر کارسلینگ هیدرولیک

رولر بونکس ایتالیا سایز 100
رولر کارسلینگ با پین خارج از مرکز و کلیه متعلقات ساخت بونکس ایتالیا قابل استفاده در کارسلینگ آسانسور هیدرولیک میباشد.
دامون لیفت
رولر بونکس ایتالیا سایز 100
رولر ساخت بونکس ایتالیا سایز 150
رولر کارسلینگ با پین خارج از مرکز و کلیه متعلقات ساخت بونکس ایتالیا قابل استفاده در کارسلینگ آسانسور هیدرولیک میباشد.
دامون لیفت
رولر ساخت بونکس ایتالیا سایز 150
رولر ساخت TMS ترکیه سایز 80
رولر کارسلینگ ساخت TMS ترکیه سایز 80 با پین خارج از مرکز و کلیه متعلقات قابل استفاده در کارسلینگ آسانسور هیدرولیک میباشد.
دامون لیفت
رولر ساخت TMS ترکیه سایز 80
رولر ساخت TMS ترکیه سایز 100
رولر کارسلینگ ساخت TMS ترکیه سایز 100 با پین خارج از مرکز و کلیه متعلقات قابل استفاده در کارسلینگ آسانسور هیدرولیک میباشد.
دامون لیفت
رولر ساخت TMS ترکیه سایز 100
رولر ساخت TMS ترکیه سایز 120
رولر کارسلینگ ساخت TMS ترکیه سایز 120 با پین خارج از مرکز و کلیه ی متعلقات قابل استفاده در کارسلینگ آسانسور هیدرولیک میباشد.
دامون لیفت
رولر ساخت TMS ترکیه سایز 120