پاراشوت لحظه ای ایتالیایی کارسلینگ هیدرولیک

پاراشوت لحظه ای تک غلطک BP1
پاراشوت های تک غلطک ساخت کارخانه PFB ایتالیا مدل BP1 مناسب برای ریل های T9 میباشد، همچنین ظرفیت یک جفت این مدل 1700 کیلوگرم است.
دامون لیفت
پاراشوت لحظه ای تک غلطک BP1
پاراشوت لحظه ای دو غلطک SP60
پاراشوت های دو غلطک ساخت کارخانه PFB ایتالیا مدل SP60 مناسب و قابل تنظیم برای ریل های T5 تا T16 میباشد، همچنین ظرفیت یک جفت این مدل 4000 کیلوگرم میباشد.
دامون لیفت
پاراشوت لحظه ای دو غلطک SP60
پاراشوت لحظه ای دوغلطک SP50
پاراشوت های دو غلطک ساخت کارخانه ی PFB ایتالیا مدل SP50 مناسب و قابل تنظیم برای ریل های T5 تا T16 میباشد. همچنین ظرفیت یک جفت این مدل 3200 کیلوگرم میباشد.
دامون لیفت
پاراشوت لحظه ای دوغلطک SP50
پاراشوت لحظه ای تک غلطک BP3
پاراشوت های تک غلطک ساخت کارخانه PFB ایتالیا مدل BP3 متاسب برای ریل های T16 میباشد، همچنین ظرفیت یک جفت این مدل 3900 کیلوگرم است.
دامون لیفت
پاراشوت لحظه ای تک غلطک BP3